Σας καλωσορίζουμε στο επίσημο ιστολόγιο του Ι. Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης - Σας Ευχαριστούμε πολύ για την επίσκεψη σας.

Συμπληρώστε το e-mail σας, για να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τις αναρτήσεις μας

Θα σας σταλεί ένα email για ενεργοποίηση.

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής (Μαρκ. θ´ 17-31) Δ´ Κυριακή των Νηστειών (Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἄνθρωπός τις προσῆλθε τῷ ᾿Ιησοῦ λέγων· Διδάσκαλε, ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα ἄλαλον. Καὶ ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν, καὶ ἀφρίζει καὶ τρίζει τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ, καὶ ξηραίνεται· καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου ἵνα αὐτὸ ἐκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν. ῾Ο δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει·

Εκδήλωση για τον π. Χαρίτωνα Πνευματικάκη

Ή­ταν 12 το με­ση­μέ­ρι Τε­τάρ­της Κυ­ρι­α­κής των Νη­στει­ών, η­μέ­ρα που η Εκ­κλη­σία τι­μά την μνή­μη του Α­γί­ου Ι­ω­άν­νου της Κλί­μα­κος.
Μό­λις εί­χε τε­λει­ώ­σει η Θεία Λει­τουρ­γία, κα­τά την ο­ποία ο π.Χα­ρί­των Πνευ­μα­τι­κά­κις εί­χε με­τα­λά­βει των Α­χράν­των Μυ­στη­ρί­ων και εί­χε α­κού­σει τις καμ­πά­νες να στέλ­νουν το μή­νυ­μα της Ορ­θο­δο­ξί­ας σε ό­λη την πε­ρι­ο­χή της Κα­νάν­γκας και με­τά ά­φη­σε τον μά­ταιο αυ­τό κό­σμο και άρ­χι­σε το με­γά­λο του τα­ξί­δι για την αι­ώ­νια ζωή.

Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής (Μάρκ. η΄ 34 – θ΄1) Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Σταυροπροσκυνήσεως)

Εν ταῖς ημέραις ἐκεῖναις, προσκαλεσάμενος ὁ Ιησούς τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. Ὅς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν·

ΛΑΜΠΡΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Μὲ λαμπρότητα καὶ ἱερὰ συγκίνηση ὁ Ἱερὸς Κλῆρος καὶ ὁ εὐσεβὴς Πατραϊκὸς Λαός, μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομο, ὑπεδέχθησαν τὸ Τίμιο καὶ ζωομύριστο Ξύλο, τὸ τμῆμα τοῦ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τὸ ὁποῖο φυλάσσεται στὸν πανίερο Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως, στὴν Ἁγία Πόλη τῆς Ἱερουσαλήμ.